BGC Home People and technology powering markets worldwide

Müşterİlerİmİzİn dİkkatİne

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun (SPK) 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) gelir kaydedilmesi gerekmektedir.
Konuya ilişkin uygulama esas ve usulleri, 06.06.2013 tarih 28669 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımcı Tazmin Merkezine ilişkin Yönetmelik" te belirlenmiştir.
Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik ile  izleyen takvim yılında zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklar için hesap sahiplerinin uyarılarak hak kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla, yatırım kuruluşlarına bazı yükümlülükler getirilmiştir.Bu yükümlülük çerçevesinde kurumumuz müşterilerine ait liste ve duyuru metni internet sitemizde yayımlanmıştır.
Listede isim ve hesap bilgileri yer alan hesap sahiplerinin en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar Kurumumuza geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, Kanun gereği zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirilerin Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.

YTM_Duyurusu için tıklayınız.
Müşteri Listesi için tıklayınız.

Listede yer alan müşterilerimiz,taleplerini Operasyon Müdürlüğümüz’e iletmeleri halinde, gerekli kontroller ve –varsa- belge eksikliklerinin tamamlanmasından sonraişlemleri yerine getirilecektir.

 

Saygılarmızla.

© 2021. All Rights Reserved | Copyright, Legal and Privacy Statement | Disclaimers and Legal Information | Local Cookies and Privacy Policies